Karaktärsutveckling

Group Awards ges för följande insatser:
* Fiender som besegras i strid (om det är den bästa lösningen).
* Smarta lösningar som gör att gruppen lyckas klara sig ifrån en strid (t.ex. förhandlande).
* Fullföljandet av ett äventyr (beroende på svårighetsgrad).
* Övriga speciella omständigheter (särskilda uppdrag, kloka beslut och lösningar m.m.).

Individual Awards ges för följande insatser:
* Spelaren kommer med en bra idé (i synnerhet om den räddar gruppen från något).
* För strider, baserat på den skada man åsamkar motståndaren. (Warriors får dubbelt.)
* När man använder sina speciella krafter och förmågor (powers and abilities).
* För formler (spells) som används för att besegra motståndare eller lösa problem.
* För formler (spells) som är i linje med en prästs religion och övertygelse.
* För lyckad forskning efter nya formler (spell research).
* Om man tillverkar magiska föremål.
* Om man lyckas ta reda på hur ett magiskt föremål fungerar.
* Första gången man använder magiska föremål.

Observera att utgångspunkten för att erhålla xp för förmågor, formler etc. är att de används i ett meningsfullt syfte vilket innebär:
1. Det måste finnas rationella skäl och orsaker till att man använder dem. (En tjuv som klättrar väggar bara för att han har lust eller en magiker som kastar en magic missile på en sten uppfyller inte detta krav.)
2. Det måste, i de fall det är adekvat, finnas en potentiell fara involverad. Ingen får erfarenhet av att använda sina förmågor på ett hjälplöst offer. (En krigare får inte xp för att slå ihjäl en halvdöende fiende och en magiker får inte xp för en städar-cantrip.)
3. Vid missbruk eller då man försöker använda sina förmågor på bekostnad av andra erhålles normalt inga xp. Spelarna skall samarbeta för att lyckas.