Spelkvalitet

Ett av de primära syftena med att spela AD&D är att ha roligt. Mycket av ansvaret för detta ligger givetvis på spelledaren, men spelarnas insatser är också viktiga. För att stimulera dessa insatser utges xp för spelstil respektive rollspelande. De ges i slutet av varje spelsession men kan också ges för enskilda insatser under spelets gång.

Spelstil
Med spelstil avses hur man konkret är som spelare. Xp för spelstil utdelas utifrån följande kriterier:
Engagemang: Engagerar sig spelaren i spelet? Hänsyn tas här till spelarens personlighet. En lågmäld eller blyg person skall alltså inte straffas för det. Skillnaden mellan spelaren och dennes karaktär beaktas också noga. Visar spelaren intresse för det som händer i spelet; Berättelser, intrig, NPC, kartor, skattuppdelning etc.? Lägger han ned nödvändig tid på sin karaktär?
Rolighet: Bidrar spelaren till att göra spelet roligt för de andra eller till att göra det roligt på deras bekostnad? Det sistnämnda förtjänar givetvis inga poäng.
Gemenskap: Bidrar spelaren till att skapa samarbete och god sämja? Stimulerar han andra att deltaga eller tar han upp mycket "bandbredd" för egen räkning? Inverkar spelaren splittrande på gruppen och spelet så att det inte blir något bra "flyt"? Detta sistnämnda är sällan roligt och tenderar att gå alla på nerverna.
Hjälpsamhet: I vilken mån hjälper spelaren till med de paktiska göromålen runt spelandet; sköta floor plans, ställa i ordning och plocka undan, matlagning, göra fika, diska etc.?
Regler: Accepterar spelaren reglerna och kan han ta och foga sig i DMs beslut? Är spelaren argumentationslysten eller en "regelryttare"? Att kunna citera varje liten regel och att använda även de mest obskyra reglerna till sin fördel motverkar oftast spelets anda och bidrar inte till att skapa "sense of wonder". Det är definitivt inte roligt för DM och inte heller för medspelarna. Synpunkter på reglerna har sin givna plats - under ordnade former. Men ingående regeldiskussioner hör hemma utanför speltiden.

Rollspel
För bedömning av spelarens rollspelsinsatser beaktas bl.a. följande:
Inlevelse: Lever sig spelaren in i spelet eller handlar det mest om spelteknik och taktiska avväganden?
Stämning: Medverkar spelaren till att skapa "sense of wonder" eller förstör han stämningen genom dåliga kommentarer, torra analyser eller regeldebatter? Hur väl svarar spelaren upp mot DM:s och medspelarnas rollspelande?
Karaktären: Spelar spelaren utifrån sin karaktär vad gäller yrke, egenskaper, förmågor och uppfattningar? Följer han sin karaktärs alignment och personlighetsdrag?
Kontext: Hur väl agerar spelaren utifrån den specifikt kontextuella miljön på Erda? Tar han hänsyn till denna eller agerar han utifrån "moderna" upffattningar och idéer som inte passar in i miljön?