Deltagarregler

NÅGRA KONKRETA SPELREGLER:

Alla säger det de säger, på det sätt de säger det, i egenskap av sina karaktärer.
Detta kan belysas med ett exempel: Anta att Saxa smugit i förväg uppför en brant sluttning i skogen för att försäkra sig om Vad som finns där uppe. De andra i gruppen står 100 meter nedanför och väntar. Plötsligt säger Derin något till Saxa. Om nu Anette, som spelar Saxa, hörde vad Ulf, Derins spelare, sade så måste Derin sagt det han sa ganska högt; han har helt enkelt skrikit. Var och en inser givetvis att detta kan få ödesdigra oönskade konsekvenser.
    En vanlig invändning mot detta förfarande är att det är orealistiskt att man skulle göra en sådan dum grej om det varit i verkligheten. Då skall man emellertid betänka att det är minst lika orealistiskt att Saxa i verkligheten skulle hört vad Derin sade! I sista änden handlar det alltså om dåligt rollspel från spelarens sida och därför måste denne ta konsekvenserna av detta.
    Alltså gäller regeln att vad som sägs av spelarna sägs av deras karaktärer. Detta tvingar alla att skärpa sig, vara fokuserade och närvarande - något som samtliga spelare efterfrågar! Vill man undantagsvis göra avsteg från detta måste man tydligt markera det.

Realtidsagerande vid encounters
Vid en encounter, en potentiellt farlig situation etc. ger DM en beskrivning av läget. Därefter frågar han var och en individuellt vad de tänker göra. Varje spelare säger då vad hans karaktär tänker göra. Inga överläggningar får då göras spelare emellan! Vill man säga något till en annan i gruppen så meddelar man DM att det är det man tänker göra.
    Spelarna kan anhålla om tidsfrysning om det är något mycket viktigt som de undrar och som har avgörande betydelse för deras karaktärs agerande. Men all annan diskussion om vad gruppen skall göra i spelet där och då skall rollspelas.

Realtidsagerande vid spelarinitiativ
Detta innebär i korthet att ledande frågor av typen "kan min karaktär göra det och det…" är bannlysta. Liksom i verkligheten får man uppskatta situationen och göra det istället och se vad konsekvenserna blir! Det blir både roligare och mer verkligt så. Om man vill ha mer fakta att grunda sitt agerande på får man ställa frågor som har med normala sinnesintryck att göra. "Ser jag om…" och "hur ser det ut framför vindbryggan…" o.s.v. Använd fantasin och inlevelseförmågan! Dra paralleller till verkliga situationer - det du inte skulle kunna veta där, vet du inte heller i spelet. Vill du överskrida dessa oomkullrunkeliga lagar (som råder även på Erda) så måste du begagna dig av magi, psi-krafter eller liknande.

Spelaransvar att ta reda på regler för olika ageranden
Varje spelare ansvarar själv för att ta reda på vilka regler som gäller för olika ageranden. Vill man t.ex. kasta en spell, använda en särskild förmåga eller göra en viss manöver i en strid så kollar man först upp i de relevanta spelarhandböckerna vad som gäller. Har man inte gjort detta så får man, hur tråkigt det än är just då, göra något annat eller avstå från ageranden den rundan (vilket sett i rollspelsperspektiv betyder att karaktären tvekar). Detta minimerar spelledarens och gruppens gemensamma regelletandet till förmån för mer roligt spelande.