Deltagarregler

Disciplin:
För att det skall fungera med en så stor grupp som 6-8 personer (vilka dessutom är tämligen viljestarka) krävs, oavsett vad man tycker om detta uttryck, lite mer självdisciplin av var och en. Konkret tar sig detta uttryck bl.a. i följande:
* Personer som är mer dominanta, eller som någon uttryckt det; tar så mycket bandbredd i anspråk att det inte finns plats kvar för andra, måste ta mindre utrymme och släppa fram andra. Detta fordrar ödmjukhet och självkritik.
* En annan viktig fråga som tangerar denna är att var och en måste tillåtas att sköta och utveckla sin egen karaktär utan oönskad inblandning från medspelare. Vill man ingripa på något sätt i vad någon annan gör skall detta ske i spelet och utifrån sin karaktär. Det är alltså inte fel att tycka till om vad den andre gör, men detta skall då rollspelas fram (och inte framföras som om man var tolkningsföreträdare av reglerna).
* För det tredje är det viktigt att alla respekterar reglerna och accepterar de beslut som DM måste fatta. Ingående diskussioner om regeltolkningar gör man utanför spelet, i pauserna eller mellan speltillfällena. Det innebär också att man aktivt tar reda på vilka regler som gäller för olika ageranden. Om man t.ex. vill kasta en spell, använda en proficiency eller göra en särskild manöver i en strid så kollar man först upp i de olika spelarhandböckerna var och vad det står. På så vis undviker vi att onödig tid tas från roligt spel till gemensamt regelletande. DM har sista ordet vid regeltolkningar.
*Det är slutligen viktigt att inte fästa sig vid smådetaljer och fastna i diskussioner om hårklyverier. Öppnas dörren åt det eller det här hållet? Kan jag slå runt hörnet? Följ reglerna så långt det går och låt DM bestämma vid meningsskiljaktigheter.

Spelledaren/DM:
*Spelledaren, DM, har en viktig uppgift att fylla när det gäller att få disciplin på spelandet. DM skall förutom att samordna spelet och rollspela alla "Non Player Characters" också vara domare. DM är opartisk på ett sätt som spelare av naturliga skäl inte är och inte heller kan eller behöver vara. Därför är det viktigt att spelarna respekterar hans tolkningsföreträde.
*DM bör, för att citera en av spelarna, "likt en regissör med en yvig bunt skådespelare", redan från första början ta kontrollen och tydligt fastslå vad som gäller. DM måste visserligen tänka på att inte blanda sig i diskussioner mellan spelarnas karaktärer som skall lösas genom rollspelande. Hans utslagsröst på detta området kommer istället i form av utdelning av XP och bedömning av vars och ens alignment och spelarinsatser. Däremot skall han vara desto mer rak och tydlig mot spelare som håller på att spåra ur, svävar iväg i detaljer eller på annat sätt förstör spelet och motverkar spelglädje och "sense of wonder".